MIJN WERKWIJZEBERNHARD VOSSELMAN

Wat kun je van mij verwachten? Inzicht in mijn werkwijze en eigen accent.

Waar kun je mij voor vragen en wat kun je dan verwachten? Wat is mijn specifieke werkwijze en waar leg ik een eigen accent? Belangrijke informatie om te kiezen (of niet) voor mij als gemeente-adviseur. Onderstaand overzicht is overigens een leidraad, de diversiteit van het werkveld is enorm. Voorop staat voor mij dat iedere vraag en iedere gemeente om een eigen aanpak vraagt, maatwerk dus.

Jouw gemeente leren begrijpen; Inventariseren en begrijpen

Jouw gemeente is uniek. Voor mij telkens weer een uitdaging om met een frisse, eerlijke blik naar jouw gemeente kijken. De manier waarop jouw gemeente is ontstaan, heeft meegemaakt, zich gevormd heeft, en op dit moment functioneert, is wat ook de mogelijkheden en grenzen bepaalt. Ook de omgeving van jouw gemeente is uniek en de manier waarop de gemeente zich verhoudt tot die ‘context’.

“Een goede analyse en voorbereiding leidt aantoonbaar tot betere resultaten.”

Een goede start van een traject of wanneer je als gemeente nieuwsgierig bent naar de hoe het gaat in de gemeente, of je hebt gewoon meer input nodig voor een nieuw beleidsplan, de gemeente in kaart laten brengen kan veel zaken concreet en zichtbaar maken. Een bijkomend effect is dat veel meer zaken ook bespreekbaar worden. Door het woorden te geven, worden ze uit de ‘emotie’ gehaald, blijken ze minder beangstigend, en wordt concreet handelen een haalbare kaart.

Afhankelijk van de gewenste diepte worden één of meerdere vormen van onderzoek toegepast. Vragen die hierbij richting geven zijn:

 • Hoe functioneert de gemeente – als organisatie; leden, leiding, activiteiten, middelen?
 • Wat vormt of heeft ons gevormd als gemeente – als geloofsgemeenschap; theologie, cultuur, geschiedenis, de ‘beleefde narratief’?
 • Hoe is de verhouding tot de context – als organisch element; contact of contrast?
 • Wat zijn kenmerkende en bepalende patronen en processen in en tussen bovenstaande drie – missie, visie, identiteit, leiderschap, cultuur, samenwerken, wijding of mijding, actief of passief, diaconaal-pastoraal-missionair?

Een begaanbare weg voor jouw Gemeente; Plan van Aanpak of Veranderroute

Een plan van aanpak moet helder zijn, maar ook haalbaar. Een constructief plan, is dat plan dat wat jouw gemeente ook echt verder helpt. Een integraal plan van aanpak zorgt voor de nodige diepte en voor het juiste resultaat. Naast een plan van aanpak dat de opdracht en soms ook het resultaat beschrijft, is er nog een route nodig om ook daadwerkelijk daar te komen. Daarbij zijn er vele routes mogelijk. Probleemoplossende methode, ontdekkende leerweg, waarderende gemeenteopbouw of de ontwerpgerichte methodiek.

De route is altijd maatwerk voor jouw gemeente. Vragen die hierbij richting kunnen geven zijn:

 • Wie betreft de verandering?
 • Welke verandering wordt gevraagd (wat is de ‘verandering’)?
 • Hoe kunnen we die verandering samen realiseren?

Samen onderweg zijn; Traject- en Procesbegeleiding

Iemand erbij roepen is niet zomaar iets. Vaak is er een goede reden voor dat een betrokken buitenstaander mag meekijken en meedenken over de gang van zaken in de gemeente. Alleen al de aanwezigheid van een kerkelijk adviseur maakt het nodige los én ook het nodige mogelijk.

In de begeleiding van een traject of een proces loop ik tijdje met jullie en de gemeente op. Ik help mee om het proces en traject in gang te brengen en de vaart erin te houden. Het is een kunst te balanceren tussen aansluiting houden en uitdagen, en het is noodzakelijk altijd te werken aan vertrouwen en begrip.

Voorbeelden van trajecten en processen waar ik ervaring in heb:

 • Samenwerking zoeken, vinden en opzetten
 • Traject Waarderende Gemeenteopbouw
 • Reorganisatie van de organisatiestructuur
 • Samengaan van (wijk)gemeenten
 • Besluitvorming rondom kerkgebouwen (voorbereiding besluitvorming en herbestemmen)
 • Opstellen van Identiteitsprofiel en Visie/Missie
 • Bezinningstraject op de plek van Jeugd en Jongeren in de gemeente
 • Ontwikkeling van toekomstscenario’s en -perspectief
 • Revitaliseren en vernieuwen

Vernieuwend en Eigentijds; Toerusting en Ontdekken

Nieuwe wegen, inspirerende inzichten, andere invalshoeken, soms ligt de oplossing in het nog onbekende. Standaard oplossingen doen vaak geen recht aan het unieke van jouw gemeente. Ook snelle oplossingen leveren vaak niet het gewenste resultaat. Door de vraag vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te bevragen ontstaat er een beter beeld over wat een goede oplossing zou zijn.

“Soms ligt de oplossing in het nog onbekende.”

Om die reden kunnen we ook vanuit ‘seculiere’ literatuur veel leren, bijvoorbeeld uit de organisatiekunde. Juist dat helpt ons met andere ogen naar dezelfde feiten te kijken. En dat verrijkt ons beeld en helpt ons een beter idee van de oplossing te bedenken.

Een andere mogelijkheid is om te gaan kijken bij andere gemeenten of om een specialist te bevragen of een lezing te laten geven. Onderzoek toont aan dat trajecten die gebaseerd zijn op theorie en praktijkervaringen vaker succesvol worden afgerond. Door beproefde methoden te gebruiken of verschillende elementen daaruit te combineren probeer ik vooral heel effectief te zijn.

“Door beproefde methoden te gebruiken of verschillende elementen daaruit te combineren probeer ik vooral heel effectief te zijn.”

Een bestemming bereiken is goed, maar nog beter is het als we samen hebben ontdekt hoe we er zijn gekomen. Toerusting is een belangrijke kwaliteitsimpuls op langer termijn. Door tijd te nemen voor nieuwe informatie, andere invalshoeken en het uitwisselen van gedachten kan er een vorm van leren en kennisoverdracht plaatsvinden. Een dubbele investering dus in je eigen gemeente.

Groeien naar jouw ‘nieuwe’ gemeente; Advies en Implementatie

Het blijkt niet altijd genoeg of voldoende om met elkaar in gesprek te zijn. Soms heb je dat extraatje nodig van iemand die de wegen kent. Overigens blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid altijd bij de eigen kerkenraad liggen. Wanneer nodig/gewenst denk ik mee vanuit mijn ervaring over wat een goede keuze of een goede weg zou zijn.

“Wanneer ‘het werkt’ is mijn werk pas klaar.”

Nadat een advies is gepresenteerd is er dikwijls nog veel werk te verzetten om de gewenste resultaten ook te realiseren. Dit implementatieproces is misschien wel het belangrijkste deel van het veranderingsproces. Je bent er niet met alleen een plan, ook niet met een heel goed plan. Het inslijpen van nieuwe patronen, het creëren van nieuwe betekenissen en zekerheden, een nieuwe fundament of het vormgeven van de nieuwe onderlinge verhoudingen (denk aan samenwerken), wanneer ‘het werkt’ is mijn werk pas klaar.

CONTACT

Doornenkamp 11
8077 SL Hulshorst
+31 (0)6 17 699 583

Zelfstandig Gevestigde Gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland

Vaste Gemeenteadviseur bij Kerkvitaal – Specialist Samenwerken – Samengaan

Bestuurslid van het Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk – taakveld ‘Missie & Activiteiten’

Specialist Waarderende Gemeenteopbouw – Leergemeenschap & maatwerktrajecten in kerk en gemeente